Nước Làm Sạch, Bảo Trì Refresh Eco

1.232.000,0

  • Có thể áp dụng nhiều lần trong năm.
  • Dễ dàng sử dụng.
  • Vệ sinh, bảo dưỡng bề mặt sử dụng dầu lau gỗ Rubio Monocoat Oil Plus 2C.
  • Thể tích: 1 L sử dụng được ~ 100m2.
SKU: RefreshEco Category: